ثبت نام سرمایه گذار

توضیحات:
جهت استفاده از امکانات سایت مرکز خدمات با ذکر مشخصات دقیق ثبت نام به عمل آورید.
تعاریف مورد نیاز جهت ثبت نام

سرمایه گذار داخلی: شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد که با استفاده از سرمایه با منشاء داخلی در ایران سرمایه گذاری می کند.
سرمایه گذار خارجی: شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی می باشد که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند.


مشخصات مورد نیاز جهت ثبت نام هر یک از سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد و همچنین مدارک مورد نیاز در قالب فایل های jpg,jpeg,bmp,gif,png و با حداکثر حجم 200K قابل قبول می باشد.

سرمایه گذار حقیقی داخلی
مشخصات :نام، کدملی ، سال تولد، محل تولد، محل اقامت ، آدرس ، کد پستی ، تلفن تماس ، پست الکترونیک ، آدرس وب سایت در صورت وجود
مدارک : تصویر کارت ملی
سرمایه گذار حقوقی داخلی
مشخصات :نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، نام و نام خانوادگی مدیر عامل ، زمینه های فعالیت شرکت ، سال تاسیس ، نوع شرکت ، نام رابط شرکت ، کد ملی رابط ، آدرس شرکت ، کد پستی ، تلفن تماس ، پست الکترونیک ، آدرس وب سایت در صورت وجود
مدارک : تصویر گواهی تاسیس شرکت
سرمایه گذار حقیقی خارجی
مشخصات :نام ، سال تولد، کشور محل اقامت ، تابعیت ، تلفن تماس ، پست الکترونیک ، آدرس وب سایت در صورت وجود
مدارک : تصویر کارت شناسایی
سرمایه گذار حقوقی خارجی
مشخصات :نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، نام و نام خانوادگی مدیر عامل ، زمینه های فعالیت شرکت ، سال تاسیس ، نام رابط شرکت ، کشور محل شرکت ، تلفن تماس به همراه کد کشور ، پست الکترونیک ، آدرس وب سایت در صورت وجود
مدارک : تصویر گواهی ثبت شرکت


در صورت تکمیل بودن مدارک پس از مشخص نمودن نوع سرمایه گذار با فشردن «ثبت نام» وارد صفحه مربوطه شوید.

شخص:
نوع سرمایه گذار: